免费可以看黄的视频

<div id="8aa4e"></div><small id="8aa4e"><div id="8aa4e"></div></small>
<div id="8aa4e"><button id="8aa4e"></button></div>
<small id="8aa4e"><div id="8aa4e"></div></small><div id="8aa4e"></div>
<small id="8aa4e"><wbr id="8aa4e"></wbr></small>
<div id="8aa4e"><div id="8aa4e"></div></div><small id="8aa4e"><wbr id="8aa4e"></wbr></small> <div id="8aa4e"><button id="8aa4e"></button></div>
<small id="8aa4e"></small>
<div id="8aa4e"><button id="8aa4e"></button></div>

Wycieczka po fabryce

Firma Fabryka

Za?o?ona w 1992 roku, o powierzchni 25000 metrów kwadratowych i powierzchni warsztatowej 18000 metrów kwadratowych, posiada dogodne po??czenia komunikacyjne i doskona?? lokalizacj? zaledwie 30 minut jazdy do Ningbo Lishe International Airport, a tylko 25 minut jazdy do portu Ningbo --- s?ynny mi?dzynarodowy port morski z przewag? brak zamulania, g??bokiej wodzie i wolne od lodu przez ca?y rok.

Urz?dzenia produkcyjne

NJMM ma zaawansowanych urz?dzeń, pe?noprawnym technologii, jak równie? bogaty wytwarzania i zarz?dzania, do?wiadczenie w obszarze prasy kraty spawane stali ponad 10 lat. NJMM jest jednym z kilku czo?owych producentów, którzy maj? ca?y proces produkcyjny od ?o?yska pasek do stali ocynkowanej kraty.

SB5

Obs?uga i doradztwo

TheSzybki rozwój wspó?czesnej nauki i technologii, na rynku produktów i us?ug, które staj? si? coraz bardziej wymagaj?cy, w celu zapewnienia jako?ci us?ug pre-sprzeda?y, firma ma rygorystyczny proces selekcji nowych pracowników pracowników i dostarcza ró?norodne szkolenia zawodowego i mo?liwo?ci studiowania za granic? i personel techniczny. Firma ?wydajne i skuteczne, pierwszy klient” us?uga ma na celu zapewnienie profesjonalnego doradztwa i wsparcia technicznego dla klientów.

Kontrola jako?ci

Jako?? jest ?ycie, poczucie jako?ci jest dusz? ?ycia. Dlatego firma popraw? jako?ci produktu, oraz stworzy? ?wiadomo?? marki pe?nej jako?ci w pierwszej kolejno?ci. Firma z profesjonalnych narz?dzi do testowania jako?ci i personelu badawczego, celem jest zagwarantowanie jako?ci i zwi?kszenia konkurencyjno?ci przedsi?biorstw.


WhatsApp czat online!
免费可以看黄的视频